›› 2009, Vol. 29 ›› Issue (4): 307-312,318.

• 海岸河口研究 •     Next Articles

Status and Conservation Strategies of the Coral Reef in Weizhou Island, Guangxi

HUANG Hui1,MA Binru24,LIAN Jiansheng1,YANG Jianhui1,DONG Zhijun1,FU Qu1,LIANG Wen3   

  • Online:2009-07-10 Published:2009-07-10

CLC Number: 

  • P737.2