›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (1): 28-33.

• 论文 • Previous Articles     Next Articles

Diagnosis of the Severe Drought in Autumn/Winter 2009-2010 in Yunnan Province

HUANG Huijun,LI Qinghong,GAO Yuezhong,ZHONG Aihua,CHEN Hongyu,LI Jianmei   

  • Online:2011-01-10 Published:2011-01-10

CLC Number: 

  • P463.2