›› 2012, Vol. 32 ›› Issue (1): 32-37.

• Articles • Previous Articles     Next Articles

Application of SCE-UA Algorithm to Parameter Optimization of Liuxihe Model

XU Huijun2,CHEN Yangbo4,ZENG Biqiu1,HE Jinxiang2,LIAO Zhenghong3   

  • Online:2012-01-10 Published:2012-01-10

CLC Number: 

  • P338