Prediction on Energy Consumption and Carbon Emission Based on Steady Economic Growth of Hunan Province
LIU Xiao, XIONG Wen, ZHU Yongbin, WANG Zheng, TENG Yuxiang
热带地理 . 2011, (3): 310 -315 .