Holocene Mollusc Records and Palaeoenvironmental Changes in the Pearl River Delta
LIU Chunyao,YIN Jian,LIU Chunlian,HUANG Yi,WU Yueqin.
TROPICAL GEOGRAPHY . 2016, (3): 355 -363 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002830