›› 2011, Vol. 31 ›› Issue (3): 243-250.

• 论文 • Previous Articles     Next Articles

Coastal Erosion and Its Occurring Mechanism in Leizhou Peninsula

LI Tuanjie24,LIU Chunshan12,LI Tao3,CHEN Liang3,LIU Ji3,ZHOU Ying3,LU Yinling3   

  • Online:2011-05-10 Published:2011-05-10

CLC Number: 

  • P694