Precipitation in Shanghai under Climate Change
WANG Xuan,YIN Zhan’e,CHI Xiaoxiao,SUN Yuke,YIN Jie
TROPICAL GEOGRAPHY . 2015, (3): 324 -333 .