Retail Store Rent Calculation for Mountain Scenic Spot: A Case Study of Huangshan Scenic Area
I Huangxiong,ZOU Xiaomeng,JIANG Changchun,MA Na,LIN Shen,LIN Yuxian,FEI Weicheng
TROPICAL GEOGRAPHY . 2017, (4): 591 -600 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002964