Construction of Ecological Security Pattern of Tong’an District, Xiamen City
HUANG Cangping, YIN Xiaoling, HUANG Guangqing, YUAN Shaoxiong, WANG Jun, LAI Yong
TROPICAL GEOGRAPHY . 2018, (6): 874 -883 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003093