Recognition and Extraction Method of Single Dragon Fruit Plant in Plateau-Canyon Areas Based on UAV Remote Sensing
Zhu Meng, Zhou Zhongfa, Zhao Xin, Huang Denghong, Jiang Yi, Wu Yue and Cui Liang
TROPICAL GEOGRAPHY . 2019, (4): 502 -511 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003146