Remote Sensing Identification of Grassland Shrubs Using Low-Altitude Unmanned Aerial Vehicles
Zhang Shun, Zhao Yujin, Bai Yongfei, Yang Long and Sun Zhongyu
Tropical Geography . 2019, (4): 512 -520 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003147