Surface Temperature Splicing Study Fusing MODIS and Landsat 8: A Case Study in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
Yan Liyue, Li Hongzhong, Han Yu, Chen Jinsong, Zuo Xiaoqing, Wang Zhanfeng
Tropical Geography . 2019, (5): 689 -700 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003186