Review and Prospects of a Study on International River Basin Organizations
Zhang Yichi, Cao Hui, Chen Jianglong, Zheng Liyuan, An Zhao, Huang Dankui
Tropical Geography . 2019, (6): 919 -930 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003194