Analysis of Mangrove Annual Changes in Guangdong Province during 19862018 Based on Google Earth Engine
Ziyu Wang, Kai Liu, Liheng Peng, Jingjing Cao, Yingxue Sun, Yuxin Qian, Shuyue Shi
Tropical Geography . 2020, (5): 881 -892 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003268