Grain-Size Fractal Dimension of Aeolian Sand during the Last Glacial Period: The Houtian Section of Nanchang and Its Paleoenvironmental Significance
Jiangzhen Zhan, Zhiwen Li, Zhigang Wang, Li Sun, Wubiao Li, Lan Du
Tropical Geography . 2020, (6): 1075 -1084 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003288