Proposing a Conceptual Framework for Ecotourism Based on Pro-Poor Tourism Strategy in Lechang City, Guangdong Province
Jihong He, Bing Sun, Zhaowan Shi, Shuixing Luo, Xu Wang, Lei Chen, Ying Xiong, Jun Lin, Nancai Pei
Tropical Geography . 2021, (3): 645 -655 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003352