The Thought and Methodology of Ecological Restoration Planning of National Land Space at the Provincial Level: A Case Study of Guangdong Province
Yuyao Ye, Hong'ou Zhang, Qingchang Ren, Qinghua Gong, Danna Lyu, Zhengqian Liu, Shengfa Li
Tropical Geography . 2021, (4): 657 -667 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003357