Measurement and Evaluation of the Coordinated Development in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

Changjian Wang, Yuyao Ye, Fei Wang, Zhengdong Huang, Qijun Li, Yu Chen, Haoxi Lin, Kangmin Wu, Xiaojie Lin, Hong'ou Zhang

Tropical Geography ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (2) : 206-219.

PDF(1668 KB)
PDF(1668 KB)
Tropical Geography ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (2) : 206-219. DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003434

Measurement and Evaluation of the Coordinated Development in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2022, 42(2): 206-219 https://doi.org/10.13284/j.cnki.rddl.003434

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(1668 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/