Innovative Development Path of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in the New Period

Hong'ou Zhang, George C S Lin, Shenjing He, Gengzhi Huang, Yuyao Ye, Chengliang Liu, Yan Luo, Yu Yang, Helin Liu, Fenghua Pan, Shengjun Zhu, Yurui Li, Zhiding Hu, Zhenshan Yang, Xia Zhou, Qitao Wu, Ren Yang, Wei Sun, Haitao Ma, Yutian Liang, Fenglong Wang, Ning An, Zhenjie Yuan, Yan Guo, Guangliang Xi, Xiaohui Hu, Qiang Lin, Yi Liu, Jie Huang

Tropical Geography ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (8) : 1453-1478.

PDF(7449 KB)
PDF(7449 KB)
Tropical Geography ›› 2023, Vol. 43 ›› Issue (8) : 1453-1478. DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003720

Innovative Development Path of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area in the New Period

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}[J]. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}, 2023, 43(8): 1453-1478 https://doi.org/10.13284/j.cnki.rddl.003720

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(7449 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/