Probabilistic Precipitation Forecasting over the Dongjiang Basin with BMA
WU Yuzhen,ZHONG Yixuan,WANG Dagang,WU Wenjiao
TROPICAL GEOGRAPHY . 2015, (6): 860 -872 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002779