Ecological Situation of Coral Reefs in the Weizhou Island Based on Reef Check
CHEN Gang,ZHAO Meixia,LIU Bin,ZHANG Chunhua,LIANG Qun
TROPICAL GEOGRAPHY . 2016, (1): 66 -71 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002807