Tourists’ Pro-Environmental Behavior in Urban Mountainous Scenic Spot: A Case Study of the Yuelu Mountain
WANG Kai,LI Zhimiao,XIAO Yan
TROPICAL GEOGRAPHY . 2016, (2): 237 -244 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002824