Relationship between Geographical Factors and the Reference Value of High Sensitive C-reactive Protein
LIN Qianyi,GE Miao,WANG Congxia,CEN Minyi,JIANG Jilin,HE Jinwei,LI Mengjiao,LIU Xin
TROPICAL GEOGRAPHY . 2017, (3): 409 -416 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.002948