Spatial Differentiation and Formation Mechanism of Retail Industry in Guangzhou
WU Kangmin,ZHANG Hong’ou,WANG Yang,YE Yuyao,JIN Lixia,WU Qitao
TROPICAL GEOGRAPHY . 2018, (2): 196 -207 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003030