Application of Sentinel-1A Data in Offshore Wind Field Retrieval within Guangdong Province
Wu Pinghao, Zhong Kaiwen, Hu Hongda, Zhao Yi, Xu Jianhui and Wang Yunpeng
TROPICAL GEOGRAPHY . 2019, (3): 357 -364 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003137