Urban Vulnerability Pattern and Influencing Factors under Extreme Heat Stress in China
Yuhui Guo, Xiaojun Huang, Dianyuan Zheng, Yanyu Li
Tropical Geography . 2021, (3): 596 -608 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003341