Review and Development of Crime Geography Studies in China and Abroad since 2000
Junjun Zhou, Gang Li, Tingting Xu, Jiaobei Wang, Shuyan Xue, Ling Liu, Yushan Huang
Tropical Geography . 2021, (5): 892 -905 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003380