The Progress of Child Trafficking Studies in China and Abroad since 2000: A Bibliometric Analysis Based on CiteSpace
Junjun Zhou, Gang Li, Dandan Hong, Feng Xu, Jiahui Xu, Yue Yu, Xiliang Chen
Tropical Geography . 2022, (9): 1430 -1442 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003542