Terrestrial Biodiversity Hotspots and Their Threats in Guangdong Province
Shoubao Geng, Zhongyu Sun, Min Zhang, Wei Xu, Xia Zhou, Yuyao Ye, Jialing Dai, Zhengqian Liu
Tropical Geography . 2023, (3): 359 -371 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003636