Remote Sensing Monitoring of Shenzhen Coastline Changes over the Past 40 Years
Shiyun Wei, Dongyang Fu, Dazhao Liu, Huabing Xu, Gaocong Li, Yangyan Cheng
Tropical Geography . 2023, (5): 986 -1004 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003589