High-Quality Development Path of the "Enclave Economy" from the Perspective of Symbiosis: A Case Study of Guangqing Economic Cooperation Zone (Guangde Park)
Xianfeng Xu, Jili Xu, Jiangchun Yao, Jialing Huang, Sicong Hu
Tropical Geography . 2023, (12): 2263 -2273 .  DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003782